Η Εταιρία μας

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΠΡΟΤΑΣΙΣ είναι Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ » και το διακριτικό τίτλο « ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» όπως ισχύει σήμερα, με Α.Μ.Κ.Ε του Μητρώου Κοινωνικής επιχειρηματικότητας, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, απαρτίζεται από 6 ιδρυτικά μέλη και έχει εμπορική ιδιότητα.

Σκοπός της ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, ο σκοπός της ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ είναι η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός ,περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινωνικής ωφέλειας) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.